Viktiga frågor och svar om spridningen av ebolaviruset och sjukdomen

Varifrån kommer sjukdomen, hur sprids den, kan den mutera? Här får du svar på dina frågor om ebola.

22 oktober 2014 av Karen Weintraub - National Geographic Daily News

Vad är egentligen ebola?

Ebola är ett virus som orsakar feber, kraftiga magsmärtor och i många fall ovanligt kraftiga blödningar. Patienter kan dö av vätskebrist och organsvikt.

Var och när uppkom sjukdomen?

Ebola dök upp första gången vid 1970-talets mitt i små byar på landsbygden i Centralafrika. Forskare gissar att ebola har utvecklats hos fladdermöss och spridit sig till primater – däribland apor och människor – som har varit i kontakt med fladdermössens kroppsvätskor, till exempel blod eller avföring. Människor kan även få ebola genom att röra vid eller äta infekterade fladdermöss eller primater.

Hur sprids ebola?

Ebola sprida genom kontakt med kroppsvätskor från personer som uppvisar symptom på att ha drabbats av viruset. Offren smittar inte förrän de börjar uppvisa symptom som feber. Ebola smittar betydligt mindre än exempelvis förkylning. De flesta av de smittade har vårdat sjuka personer, eller närvarat vid en begravning av någon som dött av sjukdomen. Det är teoretiskt möjligt, men osannolikt, att man kan få ebola genom att vara i samma rum som en smittad person – till exempel genom att ta på ett armstöd, som en person med ebola nyligen har svettats på, och därefter ta sig i ögonen.

Om en person tillfrisknat efter att ha haft ebola – det vill säga om två prover tagna under 24 timmar inte uppvisar några virus i personens blod – är personen inte längre smittfarlig och betraktas som immun mot sjukdomen, i varje fall under en längre period. Ebola finns i sperma och i modersmjölk, och män som tillfrisknat efter att ha haft viruset måste använda kondom i samband med sex de första sju veckorna efter att de blivit friska.

Kan viruset mutera och bli mer smittfarligt och till exempel smitta genom luften?

Virus är bra på att mutera, vilket kan göra dem mer eller mindre farliga. Enligt forskare är det dock mycket osannolikt att ett virus skulle ändra sina grundläggande egenskaper och bli luftburet i stället för att överföras via kroppsvätskor.

”För närvarande har vi inga vittnesbörd om, och förväntar oss inte heller att ebolavirus kan mutera och bli luftburet”, sade man från FN i en uttalande i början av oktober. I stället för att oroa sig för osannolika om än teoretiskt möjliga situationer är det enligt FN viktigare att förhålla sig till de kända riskmomenten i samband med den nuvarande smittan: ”Energin bör läggas på att fokusera på ett snabbt ingripande utifrån de faktiska behoven och bristerna i områden som är berörda av sjukdomen.”

Varför är ebola så mycket värre den här gången än vid tidigare utbrott?

Sedan 1976, när sjukdomen första gången konstaterades i närheten av Ebolafloden i nuvarande Kongo-Kinshasa, har ebola i stort sett varit begränsad till byar på landsbygden i centrala Afrika. När myndigheterna fick kännedom om utbrotten, i regel redan efter en handfull fall, isolerade de snabbt patienterna och uppmanade alla som nyligen varit i kontakt med dem att söka hjälp så fort symptom visade sig.

Det första kända offret för det nuvarande utbrottet är en tvååring i Guinea, som avled i december. Myndigheterna fick dock inte kännedom om några fall förrän i mars, och vid det laget hade sjukdomen redan spridit sig. I slutet av maj konstaterades den kring Guineas långa, skogstäckta gräns till Sierra Leone, efter att person korsat gränsen för att delta i en begravning.

Kropparna av personer som dött av ebola är mycket smittfarliga, och till följd av begravningsritualer som omfattar beröring av lik, har många människor smittats vid begravningar. I stället för att begränsas till ett litet, isolerat samhälle har ebola snabbt förts till större städer och spridits snabbt i stadsområden, där människor lever nära varandra.

Eftersom antalet patienter har varit så stort har sjukhus och sjukvårdsmottagningar inte kunnat hålla jämna steg, och personer i omedelbar smittfara har inte kunnat spåras och uppmanas att vara uppmärksamma på tecken på symptom. Ju fler människor som insjuknat, avlidit och begravits, desto fler har smittats vid begravningar.

Till råga på allt har många år av inbördeskrig och korruption gett upphov till en djup misstro till myndigheterna bland befolkningarna i Liberia, Sierra Leone och Guinea. I stället för att söka läkarvård, när de blivit sjuka, har många dolt sin sjukdom och stannat hemma, där de har kunnat smitta andra.

Till det kommer att sjukhus och mottagningar i de tre länderna är mycket primitiva – många av dem saknar elektricitet, rinnande vatten och den allra nödvändigaste utrustningen – så sjukvårdspersonal har inte kunnat göra mycket för att skydda sig själva mot smitta. Fler än 300 vårdpersoner har insjuknat, och hälften har avlidit.

Sedan maj har antalet nya fall av ebola fördubblats var 20:e eller 30:e dag, och myndigheterna förutspår att epidemin i slutet av januari kan ha drabbat ända upp till 1,4 miljoner människor, om inte mer kan göras för att hejda den.

Hur behandlas ebola?

Det finns ingen specifik, godkänd behandling av ebola, även om flera preparat har utvecklats och testats för första gången på patienter sedan mitten av september. I västra Afrika är behandlingen minimal och går framför allt ut på att ge patienterna vätska och hålla dem förhållandevis rena. Omkring hälften av patienterna i det nuvarande utbrottet dör av sjukdomen.

Den handfull patienter som hittills behandlats i USA har överlevt sjukdomen efter att ha fått omfattande behandling av sina symptom, däribland intravenös tillförsel av vätskor och elektrolyter, upprätthållande av syrenivå och blodtryck samt behandling av andra infektioner.

Har ebola nått sin kulmen i Afrika?

Viruset härjar fortfarande okontrollerat i Liberia, Sierra Leone och Guinea. Enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen WHO hade 7470 personer i Västafrika diagnosticerats med ebola fram till den förste oktober, och 3431 hade avlidit. WHO medger att de officiella siffrorna troligen är två till tre gånger för låga i förhållande till de faktiska siffrorna, vilket betyder att det egentliga antalet döda kan närma sig 10000. Omkring 40 procent av de ebolasjuka i Västafrika har drabbats av sjukdomen från mitten av september och tre veckor framåt, då denna artikel skrevs.

Vad kan hejda spridningen av ebola?

Det internationella samfundet har sedan september intensifierat insatsen för att hjälpa till att hejda utbrottet, och enbart USA har skänkt bortåt sju miljarder kronor och gett 3000 soldater klartecken att resa till området och hjälpa till med logistiken. Hjälp från andra länder, däribland Kuba, Kina och EU, har också börjat nå fram till Västafrika.

Det är oklart hur lång tid det kommer att ta att hejda utbrottet, men officiella uppskattningar säger mellan sex månader och ett år. Utan aktiv medverkan från det internationella samfundet kommer man kanske aldrig att få kontroll över viruset, vilket kommer att innebära att befolkningen i Västafrika konstant kommer att vara i fara och kunna sprida viruset till resten av världen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...